Όλα άριστα; Αυτός είναι ο δικός μας τρόπος!
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

24 Ιούλιος 2020

Είμαστε γεμάτοι περηφάνια για τον προικισμένο σπουδαστή μας, Πέτρο Ράπτη! 

Όχι μόνο κατέκτησε με μεγάλη επιτυχία τη ρωσική γλώσσα (έχοντας ξεκινήσει τη μελέτη του κυριολεκτικά από το μηδέν), αλλά κατάφερε μέχρι και να μετακομίσει στη Ρωσία, για να συνεχίσει τις σπουδές του στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης. Πλέον, ο Πέτρος έχει τελειώσει τον πρώτο χρόνο σπουδών στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Μηχανική και Μαθηματική Μοντελοποίηση”, αφού κέρδισε σε ανοιχτό διαγωνισμό με διεθνείς συμμετοχές για σπουδές στο Κ.Π.Α.Π. μέ υποτροφία.

Αξίζει εδώ να υπενθυμίσουμε και να επισημάνουμε, ότι η Αντιπροσωπεία του Κ.Π.Α.Π στη Θεσσαλονίκη, μεριμνεί πάντα για την υποστήριξη των Ελλήνων φοιτητών, οι οποίοι σχεδιάζουν να λάβουν μέρος σε αντίστοιχο διαγωνισμό. Τα τελευταία τρία χρόνια, υπό την αιγίδα της Αντιπροσωπείας ήδη υποβλήθηκαν 9 αιτήσεις για την πραγματοποίηση σπουδών με υποτροφία από τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό της Ρωσικής Ομοσπονδίας, οι οποίες εγκρίθηκαν σε πρώτο στάδιο και κατόπιν έγιναν δεκτές από την αρμόδια επιτροπή επιλογής.

Είναι προφανές ότι εκτός από το κύρος των παγκοσμίως αναγνωρισμένων διπλωμάτων του ρωσικού πανεπιστημίου, για τον ξένο φοιτητή εξακολουθεί να είναι μια μοναδική ευκαιρία, μέσω των προγραμμάτων της διεθνούς ακαδημαϊκής κινητικότητας, να πραγματοποιήσει τα όνειρα του, ενισχύοντας τη θέση του όχι μόνο στην τοπική αγορά, αλλά και σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής ένωσης.

Παρά το γεγονός ότι στο πανεπιστήμιο δε σπουδάζουν τόσοι πολλοί φοιτητές από τη Δυτική Ευρώπη, ο Πέτρος δεν αποθαρρύνθηκε από φανταστικές δυσκολίες. Με αυτό τον τρόπο απέδειξε, ότι ο ξένος φοιτητής με τη σωστή γλωσσική βάση, ισχυρό κίνητρο και θετική στάση είναι ικανός για τα πάντα!

Ο Πέτρος πέτυχε σημαντικά αποτελέσματα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, γεγονός το οποίο διαπιστώνεται και από τις βαθμολογίες του. Πήρε σε όλα τα μαθήματα "Άριστα", ολοκλήρωσε όλες οι εξετάσεις με επιτυχία! Και ποιός δε θα περηφανευόταν για τέτοια αποτελέσματα: Υπολογιστική Μηχανική των Ρευστών, Πειραματική Αεροδυναμική, Μηχατρονική, κ.α..
Η προσήλωση στους στόχους, η αυτοπεποίθηση, η υπομονή και το σημαντικότερο -η ενσωματωμένη γλωσσική βάση- είναι ο συνδυασμός που αποτελεί κλειδί για τη νίκη.
Ευχόμαστε στον Πέτρο περαιτέρω πρόοδο στις σπουδές τους και σε όλους όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν την εκπαίδευση στην Ρωσία, ας πούμε: “Μπορούν όχι μόνο να σπουδάσουν στη Ρωσία, αλλά μπορούν και να αριστεύσουν!”

Все пятерки? Это по-нашему!

Мы переполнены гордостью за нашего способного студента Раптиса Петроса.

Не только овладел он азами русского языка (начав его изучение с абсолютного нуля), но и смог переехать в Россию, чтобы продолжить учебу в Санкт-Петербургском государственном университете. Петрос сейчас окончил первый курс магистратуры «Механика и математическое моделирование», став победителем открытого конкурса среди иностранных граждан на обучение в СПбГУ на бюджетной основе.

Напомним, что Представительство СПбГУ (г. Салоники), оказывает поддержку греческим студентам, планирующим принять участие в конкурсном отборе. За последние три года под опекой Представительства уже 9 поданных заявок на соискание стипендий из средств федерального бюджета Российской Федерации, которые были приняты и впоследствии одобрены приемной комиссией вуза.

Очевидно, что помимо общепризнанного престижа диплом российского вуза для иностранца по-прежнему является уникальной возможностью посредством программ международной академической мобильности осуществить свою мечту, закрепившись не только на местном рынке, но и в любой стране Европейского союза.

Несмотря на то, что в университете обучается сравнительно небольшое количество студентов из Западной Европы, Петроса не остановили мнимые трудности. Таким образом он продемонстировал, что иностранный студент с правильной лингвистической базой, сильной мотивацией и позитивным настроем может все!

Петрос добился значительных результатов в этот непростой период, что следует из оценок в его электронной зачетной книжке.

Все предметы сданы на «отлично», все зачеты пройдены! А вы готовы похвастаться такими результатами: Вычислительная гидрогазодинамика, Экспериментальная аэродинамика, Мехатроника, Современные проблемы философии и др.?
Целеустремленность, уверенность в своих силах, терпение, а главное – заложенная лингвистическая база – вот ключ к победе!

Пожелаем Петросу дальнейших успехов в учебе, а всем желающим получить образование в России скажем: «Можно не только учиться в России, но и учиться на отлично!»

Passing with flying colours? That’s how we do it!

We are overwhelmed with pride for our gifted student, Petros Raptis.

Not only did he master the basics of the Russian language (starting from absolute zero), but he was also able to move to Russia to continue his studies at Saint Petersburg State University. Petros has now completed his first year of study in the "Mechanics and mathematical modeling" master's program, after becoming the winner of an open competition among foreign citizens to study at St. Petersburg state University on a budget basis.

We remind you that the Representative Office of SPbU in Thessaloniki supports Geek students who plan to participate in the competitive selection process. Over the past three years, the Representative Office has already received 9 applications for scholarships funded by the federal budget of the Russian Federation, which were accepted and subsequently approved by the university's admissions committee.It is obvious that, in addition to the generally recognized prestige of a russian university diploma for a foreigner, it is also a unique opportunity to fulfill their dream through international academic mobility programs, gaining a foothold not only in the local market, but also in any country of the European Union.

Despite the fact that there are not many students from Western Europe studying at the university, Petros was not deterred by imaginary difficulties. Thus, he proved to everyone that a foreign student with the right linguistic base, strong motivation and positive attitude can do anything!Petros has achieved significant results during this difficult period, as shown by the ratings in his electronic record book.All subjects are passed on "Excellent", all tests are passed with success! Who isn't going to brag about such results: computational hydro-gas dynamics, experimental aerodynamics, mechatronics, contemporary philosophical issues etc.
Purposefulness, self-confidence, patience, and most importantly -the built-in linguistic base- this is the key to victory.

We wish Petros further success in his studies, and we are saying to everyone who wants to get an education in Russia: “You can not only study in Russia, but you can also excel while doing it!”

25/07/2020.
Russian Word, Thessaloniki, Greece.

 

GDPR COMPLIANCE UNDER CONSTRUCTION

Επικοινωνία

Η γραμματεία θα λειτουργεί καθημερινά από τη 1/9 και ώρες 11.00-21.30

  • Διευθ: Εθν. Αμύνης 9 & Τσιμισκή 131, Θεσσαλονίκη
  • Τηλ: 2310220822
  • Email: russianwordgr@gmail.com
  • Κιν: 6977719201

Facebook

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…