Τατιάνα Ζουράβλεβα | Журавлёва Татьяна Борисовна

Σπουδές:

 • Πτυχίο Καθηγήτριας Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Κρατικού Παιδαγωγικού Πανεπιστημίου της πόλης Ταγκανρόγκ (Ρωσία). Αριθμός Πράξης Αναγνώρισης Τίτλου Σπουδών απο το ΔΟΑΤΑΠ 24-2-18/2011.
 • Πτυχίο Καθηγήτριας Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπότροφος Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας κατά όλη τη διάρκεια των σπουδών.
 • Υποψήφια Διδάκτορας της Φιλολογικής Σχολής του Κρατικού Πανεπιστημίου Λομονόσωφ της Μόσχας στην ιδικότητα «Ρωσική ως ξένη γλώσσα».
 • Μεταπτυχιακές εξετάσεις (α` κύκλος) στο γνωστικό πεδίο «Ρωσική γλώσσα» για θέση Υποψήφιου Διδάκτορα της Φιλολογικής Σχολής του Κρατικού Πανεπιστημίου Λομονόσωφ της Μόσχας:
  α) «Λεξικολογία και Φρασεολογία της Ρωσικής»
  β) «Φωνητική και Φωνολογία της Ρωσικής»
  γ) «Μορφολογία και Σύνταξη της Ρωσικής»
 • Μεταπτυχιακή εξέταση (β` κύκλος) στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Ρωσικής ως ξένης γλώσσας». Θέμα μεταπτυχιακής
 • εργασίας : «Σημερινή κατάσταση και προοπτικές ανάπτυξης της διδασκαλίας της ρωσικής ως ξένης γλώσσας στους Ελληνόφωνους με χρήση γλωσσικών τέστ».
 • English Studies Degree Course, The Manchester Metropolitan University, Faculty of Humanities and Social  Science, Department of English.

Татьяна Борисовна Журавлева

Директор центра Russian Word.

Образование: университет им. Аристотеля (г.Салоники), факультет английской филологии; Таганрогский государственный педагогический институт, факультет русского языка и литературы, аспирантура МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности: методика преподавания русского языка как иностранного и лингводидактическое тестирование.

Область научных интересов: национально ориентированное обучение и тестирование, разработка и создание лингводидактического материала по русскому языку (входное тестирование, тесты достижений и итоговое тестирование для детей соотечественников, классификация ошибок). Тестор английского и русского языков.

Стаж работы: 17 лет.

Ειδικά προσόντα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης εξετάστριας Ρωσικής και Αγγλικής ως ξένης γλώσσας:

 • Κρατικό πιστοποιητικό εξετάστριας της ρωσικής ως ξένης γλώσσας στα επίπεδα του Συμβουλίου της Ευρώπης B2, С1, С2 από το Saint- Petersburg State University. Faculty of Philology.
 • Κρατικό πιστοποιητικό εξετάστριας της ρωσικής ως ξένης γλώσσας στα επίπεδα του Συμβουλίου της Ευρώπης Α1, Α2, Β1 από το People`s Friendship University of Russia (Moscow).
 • Εξετάστρια της Αγγλικής γλώσσας για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ενότητα: Παραγωγή προφορικού λόγου) επιπέδων του Συμβουλίου της Ευρώπης Β1 και Β2. (Εξεταστικό κέντρο 305Β της Θεσσαλονίκης).
 • Διδάσκουσα και εξετάστρια της ρωσικής γλώσσας στο 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, στο 4o Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης και στο 6o Διαπολιτισμικό Δημοτικό Ελευθέριου Κορδελιού (2011-2013).

Επιστημονική δραστηριότητα:

Επιστημονική συνεργάτης στην Πράξη «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων μαθητών» (ΕΣΠΑ, Α.Π.Θ., ΥΠΔΒΜΘ) και ως ερευνήτρια στη Δράση 5 «Ενίσχυση της μητρικής γλώσσας (της Ρωσικής) των μαθητών» στην ομάδα παραγωγής γλωσσικού υλικού (2011-2013).

Γλωσσοδιδακτικό υλικό της Ρωσικής γλώσσας:

 • Ζουραβλιόβα, Τατιάνα. 2014. Κλειδιά Ρωσικής Γραμματικής για Παιδιά: Γραμματική και Βιβλίο Ασκήσεων (Α1-B1). Επιστημονική επιμέλεια, Ανθή Ρεβυθιάδου. Θεσσαλονίκη, ΕΛΚΕ, Α.Π.Θ.
 • Ηλεκτρονικη πλατφόρμα μάθησης (διαδραστικό λογισμικό ανοιχτού τύπου) 7 Κλειδιά του Δράκου στο πλαίσιο της Δράσης 5 «Ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των μαθητών» για τη διδασκαλία/εκμάθηση της Ρωσικής (επίπεδο Α1/Α2) με σκοπό την ανάπτυξη/διατήρηση της διγλωσσίας σε μαθητές/-τριες (10-15 ετών.) Η πλατφόρμα αυτή στοχεύει στην ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής με έμφαση στη γραφή και ανάγνωση, και στην ενίσχυση της ακαδημαϊκής γλωσσικής ικανότητας και του γραμματισμού στις δύο γλώσσες. Tα 7 Κλειδιά του Δράκου έχουν βραβευτεί με το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2013.
 • Τεστ κατάταξης σε επίπεδα γλωσσομάθειας «Вы говорите по-русски?» (2013). Πρόκειται για μια αναθεωρημένη μορφή των τεστ το οποίο ακολουθεί εν πολλοίς τη φιλοσοφία και τη δομή των εξετάσεων για την πιστοποίηση της Ρωσικής ως ξένης γλώσσας. Το τεστ έχει σχεδιαστέι στο πλαίσιο της Υποδράσης 5.3.. και είναι ένα εργαλείο για τη διερεύνηση του επιπέδου των γλωσσικών δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων, με βάση το οποίο γίνεται η καταγραφή της γλωσσικής συμπεριφοράς των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών, για τους οποίους η Ρωσική, αν και είναι η γλώσσα καταγωγής των ίδιων ή των γονέων τους, χρειάζεται ενίσχυση.
 • Επισκέπτρια καθηγήτρια για σειρά διαλέξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές στις Γλώσσες και τον Πολιτισμό των Χωρών της ΝΑ Ευρώπης» (μάθημα «Ρωσικός Πολιτισμός»). Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα.

Δημοσιεύματα και εισηγήσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια για τη Διδασκαλία Ρωσικής ως Ξένης Γλώσσας:

 • Отдел международного образовательного сотрудничества СПбГУ. Round Table: “New Forms of Development of Internationalization of Universities: COVID-19 Impact on International Education”. Круглый стол «Новые формы развития интернационализации университетов: влияние пандемии COVID-19 на международное образование». Тема доклада на англ. языке: “Creating a favorable environment for distance learning for the visually impaired: The experience of the Representative Office of St. Petersburg State University in Greece during the COVID-19 pandemic/Создание благоприятной среды для дистанционного обучения для слабовидящих: опыт работы Представительства СПбГУ в Греции» (04.06.2021).
 • II Летняя школа перевода факультета иностранных языков СПбГУ. Тема доклада: Лексическая интерференция при обучении русскому языку как иностранному в грекоязычной аудитории и способы её преодоления (19/06/2021г.).
 • Научно-исследовательский журнал "The American scholarly journal Cross-Cultural Studies: Education and Science" (CCS&E), Volume 4, March 2019/ r/29-31). Статья под названием «Специфика курсового обучения русскому как иностранному: особенности подготовки будущих преподавателей для работы во внеязыковой среде». Авторы: Гершанова А.Ф. (г. Москва, РосНОУ), Журавлёва Т.Б. (г. Салоники, центр Russian Word).
 • Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Осенние коммуникативные чтения». Статья в сборнике материалов Всероссийской научно-практической конференции «Осенние коммуникативные чтения» под названием «Пути повышения эффективности формирования профессиональной компетенции у будущих преподавателей русского языка как иностранного». Авторы: Гершанова А.Ф. (г. Москва, РосНОУ), Журавлёва Т.Б. . (г. Салоники, центр Russian Word).
 • Круглый стол «Актуальные вопросы преподавания РКИ и государственной системы тестирования». Санкт- Петербургский государственный университет, Центр языкового тестирования (24/09/2019). Тема доклада: Интеграционные процессы Российской системы сертификационного тестирования в образовательном пространстве Греции: опыт сотрудничества с ЦЯТ СПбГУ (2016-2019 гг.).
 • Τhe International Conference «Education Across Borders». The Faculty of Education of the University of Western Macedonia. Θέμα της ανακοίνωσης: «The First Placement Test for the Students with the Russian as a Mother Tongue and the Supportive Educational Material”.
 • 20th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics, Τομέας Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Αγγλικού Τμήματος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θέμα της ανακοίνωσης: «Διδασκαλία και Πιστοποίηση της Ρωσικής ως Ξένης Γλώσσας: Προοπτικές Ανάπτυξης στην Ελλάδα».
 • The Second International Congress of Russian Language Researchers «Russian Language: Its Historical Destiny and Present State». Moscow Lomonosov State University, Faculty of Philology.Θέμα της ανακοίνωσης: «Ρωσική γλώσσα στην Ελλάδα».
 • Διεθνές Eπιστημονικό Συνέδριο «Τρίτη Συνάντηση των Σλάβων Διδασκόντων της Ρωσικής ως Ξένης στο Βελιγράδι: Η Σύγχρονη Μελέτη της Ρωσικής ως Ξένης Γλώσσας και του Πολιτισμού της
  Ρωσίας σε Σλαβικό Περιβάλλον», το οποίο οργανώθηκε από το Κρατικό Πανεπιστήμιο το Βελιγραδίου, Τμήμα Ρωσικής Φιλολογίας. Θέμα της ανακοίνωσης: «Η Ενσωμάτωση του Ρωσικού Κρατικού Συστήματος Πιστοποίησης της Ρωσικής ως Ξένης Γλώσσας στον Εκπαιδευτικό Χώρο της Ελλάδας». 
 • 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Η Ρωσική Γλώσσα στον Σύγχρονο Κόσμο: Παραδόσεις και Καινοτομίες στην Διδασκαλία της Ρωσικής ως Ξένης Γλώσσας και στην Μετάφραση» οργανωμένο από την Ανώτατη Σχολή Μετάφρασης του Κρατικού Πανεπιστημίου Lomonosov της Μόσχας. Θέμα της ανακοίνωσης: «Προοπτικές Ανάπτυξης της Ικανότητας της Αξιολόγησης της Γλωσσικής Επίδοσης στους Καθηγητές της Ρωσικής ως Ξένης Γλώσσας στην Ελλάδα». 
 • 9ο Διεθνές Συμπόσιο της Διεθνούς Ένωσης Καθηγητών Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (MAPRYAL) με τίτλο: «Θεωρητικά και Μεθοδολογικά Προβλήματα της Ρωσικής Γλώσσας ως Ξένης. Νέες τεχνολογίες στη γλωσσολογία και στη διδακτική της γλώσσας». Θέμα της ανακοίνωσης: «Ιδιαιτερότητες του προφορικού λόγου των Ρωσόφωνων Παλιννοστούντων στη Βόρεια Ελλάδα».
 • 24η διημερίδα ξενόγλωσσης εκπαίδευσης «Gain a competitive advantage through language learning». (PALSO) Θέμα της ανακοίνωσης: «Διδασκαλία της Ρωσικής ως Ξένης Γλώσσας βασισμένη στις προδιαγραφές των επιπέδων του συστήματος TORFL».

Μέλος των επιστημονικών συλλόγων και ομοσπονδιών

 • Ελληνική Εταιρία Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας (ΕΕΕΓ).
 • Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. (έδρα Θεσσαλονίκη).
 • The Association of Language Testers in Europe (A.L.T.E.). Individual member.
 • The International Language Testing Association (I.A.L.T.A.).

Tatiana Zouravleva 

 • Head of the Representative Office of St. Petersburg State University in Greece (Thessaloniki)
 • Director of the Center of Russian Language and Culture “Russian Word” 
 • Teacher of Russian as a Foreign Language (TORFL), Certified Examiner of the TORFL system. 

BA in Russian Language and Literature, BA in English Language and Literature, PhD Candidate in Applied Linguistics

Since 2009, Official Examiner of the Russian State Certification System (TORFL) appointed to carry out the exams on A1-B1 CEFR levels and since 2011 appointed to carry out the exams on B1-C2 CEFR levels.

Also participated as a researcher and a teacher of Russian in the Action 5: Reinforcement of the Mother Tongue in the Program “Education of Foreigner and Repatriated Students” at Aristotle University of Thessaloniki, Greece. 

2014, Author, “Keys of Russian Grammar for school children: grammar and exercise book (A1-B1)”. Scientific editor, Prof. A.Revithiadou. Thessaloniki, Research Committee, Aristotle University of Thessaloniki.  

2014, Co-developer, “The 7 Keys of the Dragon: An e-learning game-like environment for Russian”.
Action 5: Reinforcement of the Mother Tongue in the Program Education of Foreigner and Repatriated Students, National Strategic Reference Framework 2007-2013 (Software, Collective Work).

She has been teaching Russian as a Foreign Language in both public, secondary and higher, and private educational institutions. Author of various scientific articles on Comparative Linguistics.

Mrs Zhuravleva’s  research interests focus on language test construction, testing terminology and issues of testing communicative performance of the Greeks who learn Russian as a foreign language. Also issues of applied linguistics, mainly of contrastive analysis of Russian-Greek, as well as language test design continue to be at the centre of her research interests from the beginning of the new millennium up to today. One of the central goals of her studies is to unearth errors due to inter-language overgeneralization, and offer valuable insights for the construction of targeted linguistic material to be used in the classroom.

GDPR COMPLIANCE UNDER CONSTRUCTION

Επικοινωνία

Η γραμματεία θα λειτουργεί καθημερινά από τη 1/9 και ώρες 11.00-21.30

 • Διευθ: Εθν. Αμύνης 9 & Τσιμισκή 131, Θεσσαλονίκη
  Οδηγίες
 • Τηλ: 2310220822
 • Email: russianwordgr@gmail.com
 • Κιν: 6977719201

Facebook

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…